SIA „Rēzeknes siltumtīkli” rīko tirgus izpēti “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.12.2021.- 31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.

  1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniskā veidā, nosūtot tos uz e-pastu info@rezeknessiltumtikli.lv  ar norādi “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”” līdz 2021.gada 10.novembra pulksten 13.00.
  • Pretendentiem ir jāiesniedz Piedāvājumus ar fiksētu koksnes šķeldas cena euro bez PVN par 1 (vienu) saražoto MWh uz visu tirdzniecības periodu.
  • Pretendentam iesniedzot piedāvājumu, finanšu piedāvājums jāsagatavo iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar koksnes šķeldas piegādi (izņemot PVN).
  1. Tehniskais uzdevums:
1. Tehniskās specifikācijas priekšmets
1.1. Tirgus izpētes periodā nepieciešamais plānotais kurināmā apjoms (laika posmam no 01.01.2022. – 31.05.2022) – 22 944 MWh, paredzamais koksnes šķeldas piegādes daudzums aptuveni35 285 ber.m3, kur apmaksa tiktu veikta par pēc katla izejā uzstādīto siltuma skaitītāju uzskaitītā siltuma daudzumu, kas uz šo apjomu būtu 22944 MWh ± 20%
1.2. Piegādātājam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir 431 kg/MW jeb 1,54 ber.m3/MW.
1.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka pasūtītāja koksnes šķeldas glabāšanas noliktava ir paredzēta šķeldas uzglabāšanai aptuveni 5 diennaktīm, kad katli darbojas ar pilnu jaudu.
2. Atbilstības parametri
2.1. Šķeldas koksnes izcelsme un sastāvs – iegūta no malkas koksnes vai kokapstrādes uzņēmumu atlikumu koksnes (nomaļi) ievērojot sekojošus nosacījumus:

–          nelielu mizas piejaukumu ne vairāk kā 15% un/vai

–          pieļaujamu apauguma šķeldas piejaukumu ne vairāk kā 20% no kopējās masas, bet

–          zāģskaidu piejaukums netiek pieļauts;

2.2. Rakstumlielumi:

–          Skuju koka klātbūtne (piemaisījums) šķeldā līdz 30%;

–          Šķeldas frakcija P100;

–          Galvenā frakcija 16 < P < 100 mm;

–          Smalkā frakcijas piejaukums (P < 3,15 mm) < 4 %;

–          Rupjās frakcijas piejaukums (P > 200 mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 %;

–          Pelnu saturs A5.0;

–           Mitrums robežās no M35 līdz M50  (izņēmumu kārtā saskaņojot atsevišķi pieļaujams M55.

 2.3. Siltumspēja:

–          šķeldas mitrums no 35-55%, attiecīgi zemākā šķeldas siltumspēja (Qzd) no 3,23 līdz 2,02.

3. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
3.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir noslēdzis un izpildījis vismaz 2 (divus) šīs tirgus izpētes priekšmetam līdzīgus šķeldas piegādes līgumus, kur katra līguma ietvaros pusgada laikā tika piegādāts 35 000 ber.m3 apjoms (iesniegt nav nepieciešams, sniedz apliecinājumu)
3.2. Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu koksnes šķeldas piegādi Pasūtītāja objektā (sniedz apliecinājumu).

 

 

Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt tirgus izpēti jebkurā stadijā līdz piegādes līguma noslēgšanai.

Saziņai: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode, tālrunis 26464511, e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv .

 

Rezultāts