Atalgojuma politika

Atalgojuma politika ir dokuments, kurš nosaka vispārējos uzņēmuma atalgojuma sistēmas veidošanas pamatprincipus.

Atalgojuma politikas mērķis ir saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot SIA “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk –Sabiedrība) ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu.

Nosakot kopējo atalgojumu, tiek ņemti vērā Sabiedrības darbības rezultāti un pārdomāta risku pārvaldīšana, ņemot vērā kapitāla pietiekamību un nepieciešamo likviditāti.

Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.

Atalgojuma politikas uzdevumi un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu uzņēmumā.

Sabiedrības atalgojuma politikas galvenie pamatprincipi ir:

  • nodrošināt atalgojuma atbilstību darbinieka kvalifikācijai, darba pieredzei un sasniegumiem;
  • nodrošināt vienlīdzības un taisnīguma principu ievērošanu atalgojumu noteikšanā darbiniekiem,
  • nodrošināt atalgojuma atbilstību un konkurētspēju darba tirgū;
  • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus;
  • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicināt un apbalvot laba darba sniegumu
  • nodrošināt interešu konflikta novēršanu.

Atalgojuma struktūras elementi

Atalgojuma struktūru veido divas komponentes:

1) darba alga, jeb atalgojuma nemainīgā daļa;

2) atalgojuma mainīgā daļa, ko veido pabalsti, piemaksas un prēmijas.

Atalgojuma nemainīgās daļas noteikšanas principi

Atalgojuma nemainīgā daļa katram darbiniekam tiek noteikta individuāli atbilstoši darbinieka kompetencēm un pieredzei, ievērojot darbinieka amata grupas atalgojuma nemainīgās daļas minimālo un maksimālo robežu.

Atalgojuma sistēmas nemainīgā daļa ir mēneša darba alga, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam piešķirto kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām.

Atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas principi

Atalgojuma mainīgās daļas tiek noteiktas uzņēmuma apstiprinātajā Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru pa amatu grupām SIA “Rēzeknes siltumtīkli” no 2020.gada 01.septembra.

Amatu grupa Amatu
skaits
Mēnešalgas
diapazons(no-līdz) EUR
Vidējā
mēnešalga
EUR
Amatu saime Amata nosaukums
Valdes loceklis 1 2580 2580
Vadības funkcija Ražošanas direktors 5 900-1430 1156
Ražošanas iecirkņa vadītāja vietnieks
Tehniskais direktors
Abonentu nodaļas vadītājs
Abonentu nodaļas vadītāja vietnieks
Juridiskā funkcija Jurists 3 870-1100 950
Grāmatvedības un finanšu funkcija Vecākais grāmatvedis 4 920-1517 1110
Grāmatvedis
Ekonomists
Personālvadības funkcija Personāldaļas vadītājs 1 923 923
Lietvedības funkcija Datu ievades operators 2

 

720

 

720
Uzskaitvedis (nepilnais darba laiks) 1 428 428
Saimnieciskā funkcija Apkopējs/kurjers 7 440-690 575
Apkopējs/laborants
Apkopējs
Tehniskais strādnieks
Tehniskais darbinieks
Inženiertehniskā funkcija

 

 

Vecākais elektrosistēmas tehniķis 7 831-1250 1003
Siltumtehnisko iekārtu inženieris
Darba aizsardzības spec./vides inženieris
Elektroinženieris
Katlu mājas iekārtu tehniķis
Siltumapgādes tehniķis
Siltumenergouzraudzības inspektors
Informācijas tehnoloģiju funkcija Datorsistēmu tehniķis 1 760 760
Fiziskais un kvalificētais darbs Vecākais katlu mašīnists 6 700 (maiņu darbs + nakts stundas, svētku stundas, virsstundas) 700
Katlu mašīnists 2 650 (maiņu darbs + nakts stundas, svētku stundas, virsstundas) 650
Vecākais remontatslēdznieks 1 800 800
Remontatslēdznieks 8 700-770 735
Elektroatslēdznieks 4 680 (maiņu darbs + nakts stundas, svētku stundas, virsstundas) 680
Remontstrādnieks 2 700 700
Elektromontieris 2 760 760
Rokas lokmetinātājs 2 800 800
Automobiļa vadītājs 1 700 700
Tehniskais strādnieks 1 750 750

Pamats: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4(1).daļas 5.punkts un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”