Atalgojuma politika

Atalgojuma politika ir dokuments, kurš nosaka vispārējos uzņēmuma atalgojuma sistēmas veidošanas pamatprincipus.

Atalgojuma politikas mērķis ir saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot SIA “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk –Sabiedrība) ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu.

Nosakot kopējo atalgojumu, tiek ņemti vērā Sabiedrības darbības rezultāti un pārdomāta risku pārvaldīšana, ņemot vērā kapitāla pietiekamību un nepieciešamo likviditāti.

Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.

Atalgojuma politikas uzdevumi un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu uzņēmumā.

Sabiedrības atalgojuma politikas galvenie pamatprincipi ir:

  • nodrošināt atalgojuma atbilstību darbinieka kvalifikācijai, darba pieredzei un sasniegumiem;
  • nodrošināt vienlīdzības un taisnīguma principu ievērošanu atalgojumu noteikšanā darbiniekiem,
  • nodrošināt atalgojuma atbilstību un konkurētspēju darba tirgū;
  • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus;
  • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicināt un apbalvot laba darba sniegumu
  • nodrošināt interešu konflikta novēršanu.

Atalgojuma struktūras elementi

Atalgojuma struktūru veido divas komponentes:

1) darba alga, jeb atalgojuma nemainīgā daļa;

2) atalgojuma mainīgā daļa, ko veido pabalsti, piemaksas un prēmijas.

Atalgojuma nemainīgās daļas noteikšanas principi

Atalgojuma nemainīgā daļa katram darbiniekam tiek noteikta individuāli atbilstoši darbinieka kompetencēm un pieredzei, ievērojot darbinieka amata grupas atalgojuma nemainīgās daļas minimālo un maksimālo robežu.

Atalgojuma sistēmas nemainīgā daļa ir mēneša darba alga, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam piešķirto kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām.

Atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas principi

Atalgojuma mainīgās daļas tiek noteiktas uzņēmuma apstiprinātajā Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.