I. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – sabiedrība).
 2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

2.2. Elektroenerģijas ražošana (35.11);

2.3. Elektroenerģijas apgāde (35.12);

2.4. Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14);

2.5. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);

2.6. Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22);

2.7. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10).

 1. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
 2. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu, siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju, veicināt uzņēmuma un patērētāju efektīvu resursu izmantošanu, atbalstīt centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā, nodrošināt videi draudzīgu tehnoloģiju darbību uzņēmumā.

 

II. Sabiedrības pamatkapitāls un daļa

 1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 5 450 548 (pieci miljoni četri simti piecdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro).
 2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5 450 548 (pieci miljoni četri simti piecdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņās) kapitāla daļās.
 3. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

 

III. Valde

 1. Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi.
 2. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
 3. Valde pieņem lēmumus vienbalsīgi.
 4. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības.
 5. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.
 6. Valdes locekļi var pilnvarot vienu no valdes locekļu vidus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
 7. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.