SIA “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. SIA “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” DATU PRIVĀTUMA POLITIKA
  • SIA „Rēzeknes siltumtīkli” datu privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām vispārīgu informāciju par kārtību, kādā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” apstrādā fizisku personu datus un nodrošina datu aizsardzību.
  • Politika attiecas uz jebkuru SIA “Rēzeknes siltumtīkli” rīcībā esošu fizisku personu (bijušo, esošo klientu, potenciālo klientu, klientu kontaktpersonu, SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tīmekļvietnes lietotāju, SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumu apmeklētāju, iepirkuma procedūru dalībnieku un citu fizisku personu) datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskas personas dati tiek apstrādāti.

 

 1. PĀRZIŅA UN DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, (turpmāk – Sabiedrība), e-pasts info@rezeknessiltumtikli.lv , tālrunis 64625133.
  • Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos – datu aizsardzības speciāliste Sandra Rode, tālrunis 64628024; mob. tālrunis 26464511, e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv . Sabiedrības kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir info@rezeknessiltumtikli.lv .
  • Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Kontaktinformācija saistībā ar fizisku personu datu apstrādi un tiesību īstenošanu tiek publicēta arī tīmekļvietnē rezeknessiltumtikli.lv.

 

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  • Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts).
  • Apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot personas datu vākšanu, glabāšanu, aplūkošanu, reģistrāciju, strukturēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu utt. (turpmāk – datu apstrāde).
  • Personas dati var tikt vākti no:
   • datu subjektiem;
   • trešajām personām (piemēram, bet ne tikai: personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu);
   • privātajiem un publiskajiem reģistriem;
   • Sabiedrības īpašumā esošo īpašumu apmeklētājiem (abonentu daļas, katlu mājām piegulošas teritorijas, ofisa telpām), attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
   • Sabiedrības uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.
  • Sabiedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (klātienē, Sabiedrības interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
  • Sabiedrība apstrādā personas datus SIA „Rēzeknes siltumtīkli” nodrošināto pakalpojumu, tostarp, siltumenerģijas ražošanas, pārvades, sadales, realizācijas un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, savas komercdarbības nodrošināšanas, plānošanas un attīstības nolūkā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Sabiedrības īpašuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības, aizsardzības nolūkā.
  • Ja to paredz normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus Sabiedrībai.
  • Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), Sabiedrība datus apstrādā, lai noslēgtu siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu un/vai citu līgumu, kas saistīts ar Sabiedrības sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
  • Sabiedrība apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
   • apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, piemēram, līgumu par siltumenerģijas vai cita Sabiedrības nodrošinātā pakalpojuma saņemšanu un nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi;
   • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu;
   • apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses;
   • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
   • apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai.
  • Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvokļu, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), Sabiedrība datus apstrādā saskaņā ar Politikas 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. un 5.1.6. punktos norādītajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem.
  • Sabiedrības likumīgās intereses ir:
   • veikt komercdarbību;
   • nodrošināt siltumapgādi un sniegt ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītos pakalpojumus;
   • pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • saglabāt datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tajā skaitā, kas veikti mutiski, zvanot pa tālruni vai tīmekļvietnē;
   • analizēt Sabiedrības tīmekļvietnes darbību, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;
   • piesaistīt jaunus klientus;
   • attīstīt un reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   • nosūtīt informāciju par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   • novērst prettiesiskas darbības;
   • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
   • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus, tostarp, kļūdaini veiktos maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, prokuratūrā, uzraudzības un citās iestādēs savu leģitīmo interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA
  • Sabiedrība apstrādā un aizsargā personas datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • ugunsmūri;
   • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
  • Sabiedrība normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas datu apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  • Noslēdzot normatīvajos aktos paredzēto līgumu, Sabiedrība personas datu apstrādei piesaista tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenotas normatīvajos aktos noteiktās prasības tādā veidā, ka tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā un nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.

 

 1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI
  • Sabiedrība neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram: bankai – norēķinu ietvaros, pārvaldniekam – noslēgtā siltumenerģijas piegādes līguma ietvaros u.c.);
   • ja datu subjekts ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu
   • normatīvajos aktos paredzētajām personām (piemēram: pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības iestādēm u.c.) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • Sabiedrība likumīgo interešu aizsardzībai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (piemēram, sniedzot prasību tiesā, vai vēršoties citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses u.c.).
  • Gadījumā, ja personas dati tiek izpausti trešajām personām, Sabiedrība nodrošina, ka personas datu apstrāde tiek veikta drošā un konfidenciālā veidā, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām datu aizsardzības jomā un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.
  • Sabiedrība nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS
  • Sabiedrība glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;
   • kamēr Sabiedrība vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram: iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);
   • kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.
  • Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

 

 1. PERSONAS TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS
  • Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības Sabiedrībai pieprasīt:
   • piekļuvi saviem personas datiem;
   • personas datu labošanu vai dzēšanu;
   • personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu;
   • iebilst pret personas datu apstrādi;
   • tiesības uz datu pārnesamību.
  • Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā kārtībā:
   • rakstveida formā klātienē SIA “Rēzeknes siltumtīkli” birojā Rēzeknē, Rīgas ielā 1, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi – info@rezeknessiltumtikli.lv .
  • Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Sabiedrība atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā sūtījumā, vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās un lietderīgās darbības šai sakarā.
  • Ja datu subjekts uzskata, ka Sabiedrības veiktā personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (dvi.gov.lv).
  • Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, datu subjektu pieprasījumiem par piekļuvi saviem datiem, datu labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un datu pārnesamību, datu subjekts var sazināties ar Sabiedrību un tās iecelto datu aizsardzības speciālistu, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

 1. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT
  • Gadījumos, kad personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, Sabiedrība personas datu apstrādei saņem datu subjekta piekrišanu, kas ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
  • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Sabiedrībai datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai sazinoties ar SIA „Rēzeknes siltumtīkli” datu aizsardzības speciālistu izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju, un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
  • Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.
  • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

 1. MĀJAS LAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE
  • Sabiedrības mājaslapa var izmantot sīkdatnes.
  • Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, vai servera pusē, lai atpazītu lietotāju, atvieglotu tam vietnes izmantošanu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību un pieejamību. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.
  • Sabiedrības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Sabiedrība nenes atbildību.

 

 1. SAZIŅA
  • Sabiedrība sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
  • Par līgumsaistību izpildi Sabiedrība sazinās ar datu subjektu uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

 1. CITI NOTEIKUMI
  • Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt šo Politiku, izmaiņas un informāciju par veiktajām izmaiņām publicējot SIA „Rēzeknes siltumtīkli” tīmekļvietnē.
  • Sabiedrība saglabā Politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas SIA „Rēzeknes siltumtīkli” tīmekļvietnē. Grozījumi var būt nepieciešami, attīstoties Sabiedrības pakalpojumiem, vai, piemēram, pēc grozījumiem attiecīgajos tiesību aktos.

VIDEONOVĒROŠANA

Uzņēmuma teritorijā ir uzstādītas videonovērošanas ierīces (izņemot darba kabinetus, koplietošanas telpas darbinieku atpūtai, tualetes, dušas telpas u.c.), lai nodrošinātu cilvēku dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzību, kā arī uzraudzītu katlu māju darbību. Videonovērošana tiek veikta reālā laika režīmā.

Videonovērošanas brīdinājuma zīme