SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība), lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi Rēzeknes pilsētas siltumapgādes jomā, nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, kā arī ar siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju.

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem 3 gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami tekošajā stratēģijas periodā, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.