AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu.

 

1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601.

Pasūtītāja kontaktpersona – Ivita Vilciņa, tālr.: 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv .

Pasūtītājs apmaksu veiks no sava budžeta.

 

2.Cenu aptaujas priekšmets:

2.1. AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (turpmāk – Īpašums) apdrošināšana Latvijas teritorijā saskaņā ar cenu aptaujas prasībām.

2.2. Cenu aptaujas procedūra paredzēta divām Īpašuma objektu grupām: 1.grupa – Ēkas, būves, palīgēkas un pārējie pamatlīdzekļi; 2.grupa – Tehnoloģiskās iekārtas (tai skaitā uzņēmējdarbības pārtraukšana, iekārtu salūšana un koģenerācijas iekārtu dīkstāve), saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto apdrošināmo objektu un objektu grupu sarakstu, kurš tiks izsūtīts atsevišķi cenu aptaujas pretendentiem uz e-pastu, pamatojoties uz pretendenta rakstisku pieprasījumu.

Atruna – Tiek izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuru apdrošinājuma piedāvājumā ir ietverts apdrošināšanas piedāvājums abām objektu grupām ar norādītajiem nosacījumiem, pieteiktie piedāvājumi tikai par vienu objektu grupu netiks izskatīti.

2.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu cenu aptaujas apjomu.

 

3.Līguma izpildes termiņš:

3.1. polišu noslēgšana 12 mēnešu laikā no apdrošināšanas līguma parakstīšanas dienas;

3.2. saistību izpilde saskaņā ar noslēgtajām polisēm līdz saistību izpildes beigām;

3.3. prēmijas samaksa par polisēm tiks veikta saskaņā ar polišu samaksas nosacījumiem un rēķiniem.

 

4.Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 8.jūlijam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzeknē.

 

5.Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2. Pretendentam ir spēkā esošas apdrošināšanas licences apdrošināšanas veidiem, par kuriem Pretendents piedalās cenu aptaujā, proti, iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai līdzvērtīgas uzraugošās institūcijas Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā tas reģistrēts, izsniegto speciālo atļauju (licences), kas apliecina Pretendenta tiesības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā.

5.3. Pretendentam ir pieredze uzņēmējdarbības pārtraukuma, iekārtu salūšanas un  iekārtu dīkstāves apdrošināšanā.

Pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā ir apdrošinājis uzņēmējdarbības pārtraukumu, iekārtu salūšanas un iekārtu dīkstāves riskus vismaz trīs apdrošinājuma ņēmējiem, kur kopējā apdrošinājuma summa katram ir ne mazāka kā 5 miljoni euro.

Apliecinājums: Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts, kas apliecina atbilstību 5.3. punkta prasībām.

 

6.Iesniedzamie dokumenti:

6.1. Pretendenta Pieteikums (2.pielikums) dalībai cenu aptaujā.

6.2. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

6.3. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, atbilstoši cenu aptaujai pievienotajam 3.pielikumam, kur:

6.3.1. cenas (prēmijas) norāda euro (EUR),

6.3.2. cenā (prēmijā) iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi.

6.4. Pretendents iesniedz pieredzes apliecinājuma sarakstu, kas atbilsts 5.3.punkta prasībām.

6.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kurā iekļauti konkrētie piedāvātie nosacījumi, riski, programmu apraksti, vispārīgie un speciālie apdrošināšanas noteikumi, izmaksu tabulas un izsniedzamo polišu paraugi.

 

7.Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

8.Piedāvājuma izvēles kritērijs– saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, izvērtējot apdrošināšanas prēmijas, apdrošinājuma summas, apdrošināšanas riskus un pārējos nosacījumus.

 

9.Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.

 

Rezultāts

 

Pielikumi:

Nolikums

 1.pielikumsApdrošināmo objektu un objektu grupu saraksts