Iepirkuma procedūras priekšmets ir tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi Rēzeknes pilsētas Vipingas katlu mājas efektivitātes paaugstināšanai, t.i. divu granulu katlu uzstādīšana, katrs ar siltuma jaudu 490 kW. Projekta realizācijai tiek plānots saņemt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem. Iepirkuma nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas AS “Rēzeknes siltumtīkli” abonentu daļā Rīgas ielā 2, Rēzeknē, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no 13.00 līdz plkst. 16.00 (iepriekš saskaņojot laiku pa telefonu 28398824).

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2018.gada 2.martam plkst.15.30.

Tālrunis informācijai 28398824.

 

Pielikumi:

Iepirkuma nolikums

Būvatļauja

Būvdarbu apjomi

Būvprojekts minimālā sastāvā

Meza 1 Ģenerālplāns

Stāva iekārtu izvietojuma plāns

 

 

Par uzvarētāja paziņošanu

AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B”, ID Nr. RS 2018/01, ar iepirkuma komisijas 2018.gada 28.maija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena EUR 382 188,88 bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).