AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji līdz 2018.gada augusta beigām nodrošinājuši 90% siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu no siltumpunkta Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1.

Ar būvdarbu izpildītājiem noslēgtie līgumi paredz 414 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukciju, esošos cauruļvadus nomainot uz rūpnieciski ražotiem, izolētiem tērauda cauruļvadiem, pielietojot bezkanālu tehnoloģiju, kā arī tos aprīkojot ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietu. Visi plānotie būvdarbi jāpabeidz līdz 2018. gada 30. septembrim.

Būvdarbi tiek veikti projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” Nr. 4.3.1.0/17/A/014 ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Ziemeļu rajonā.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 326 013,75 euro apmērā, veikto ieguldījumu rezultātā tiks paaugstināta siltumapgādes drošība un rekonstruētajos siltumtīklos par 593 MWh/gadā tiks samazināti siltuma zudumi.