Pasūtītājs akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601, veic tirgus izpēti ar mērķi iegūt aptuveno izmaksu piedāvājumu projekta “Katlu mājas ēkas būvniecība Rēzeknes pilsētas Centra rajonā un aprīkošana ar 2 x 7,0 MW ar šķeldu kurināmiem ūdens sildāmajiem apkures katliem, tai skaitā elektrostatisko filtru un dūmgāzu ekonomaizeru” realizācijai, piesaistot investoru.

Pasūtītāja kontaktpersona – Ģirts Bodžs, tālr.: 28398824, e-pasts: girts@rezeknessiltumtikli.lv

Tirgus izpētes priekšmets un nosacījumi norādīti pielikumā.

Pretendentu pieteikumi dalībai tirgus izpētē iesniedzami līdz 2020.gada 10. martam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzeknē.

 

 

Customer JSC “Rezeknes siltumtikli” reg.no 40003215480, registred office address Riga Street 1, Rezekne, Latvia, LV-4601,  publish price survey with an aim to obtain approximate budgetary costs  for project “Boiler house building and equipping with wood chip water heating boilers 2 x 7,0 MW including electrostatic precipitator and flue gas economizer” implementation to attract investors.

 

Customer contact person – Girts Bodzs, phone no.: +371 28398824, e-mail: girts@rezeknessiltumtikli.lv

Price survey subject and terms are specified in the attachment.

Application for participation should be emailed to info@rezeknessiltumtikli.lv (scanned documents) or handed in person at JSC “Rezeknes siltumtīkli” reception at Riga Street 1, Rezekne till 10th of March, 2020 15:00

 

Pielikums/attachment

Tirgus izpētes priekšmets un nosacījumi/Price survey subject and terms