2023.gada 1.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”, kas izdoti saskaņā ar ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāto redakciju (RED II), kas nosaka par pienākumu siltumenerģijas ražotājiem pierādīt biomasas ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu. MK noteikumi nosaka prasības konkrēta veida degvielai un kurināmajam, kā arī no meža biomasas ražotai elektroenerģijai  ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus un specifiskos kritērijus elektroenerģijai, kā arī mehānismu to ieviešanas un ievērošanas uzraudzībai un pārbaudei attiecībā uz atbilstību prasībām. Šo prasību ievērošana attiecas uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja to izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtās, vai degvielu ražošanas iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 megavati (MW) vai lielāka cietā biomasas kurināmā gadījumā vai 2 MW vai lielāka gāzveida biomasas kurināmā gadījumā.

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada 22.maijā saņēma SURE sertifikātu (Nr. SURE-EU/LV-001/Z-00000013), kas apliecina siltumenerģijas ražošanai izmantotās šķeldas ilgtspēju. Šī sertifikāta iegūšana un atbilstoša sistēmas uzturēšana ļaus uzņēmumam neveikt CO2 emisiju kvotu iegādi, ja visa iepirktā šķelda būs atzīta par ilgtspējīgu, jeb – tas ļaus par izlietoto biomasas kurināmo nepirkt emisiju kvotas un nesadārdzināt tarifu iedzīvotājiem.

Lai pierādītu atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, visiem iesaistītājiem uzņēmumiem ir jāpamato ilgtspēja visā piegādes ķēdes posmā – no izejvielu ieguves vietas līdz pat biomasas katlumājām (atbilstoši, ja ķēdes posmā iesaistīti gan meža īpašnieks, gan izstrādātājs, gan piegādātājs, gan krautuve un pārvadātājs no krautuves līdz katlu mājai), tiem jāspēj nodrošināt kurināmā izcelsme un atbilstība noteikumiem.

Sakarā ar to, norādām, ka visos nākamajos šķeldas iepirkumos SIA “Rēzeknes siltumtīkli” izvirzīs potenciālajiem pretendentiem papildprasību par piegādājamās koksnes šķeldas atbilstību MK noteikumiem Nr.686“Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”  definētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem un tieši – šķeldai būs jābūt SURE sertificētai, attiecīgi arī uzņēmumam, kurš to piegādās, jābūt darboties spējīgam SURE sertifikātam (vai biomasas piegādes uzņēmumam jābūt sertificētam ar kādu citu shēmu, kura ir atbilstoša ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, tas nozīmē, ka shēmai ir jābūt atzītai ar visās ES dalībvalstīs; un tai jābūt salāgojamai ar SIA ”Rēzeknes siltumtīkli” SURE sertifikātu).

Aicinām šķeldas piegādātājus nevilcināties ieviest savā uzņēmumā SURE sertifikātu vai kādu citu shēmu, kura ir atbilstoša ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām!