SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “1 (vienas) N1 kategorijas automašīnas iegāde” (ID Nr. RS 2024/01/CA),  ir noslēgusies ar rezultātu.

Cenu aptaujā ir piedalījušies 3 pretendenti.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības SIA “Andre Motors”, reģistrācijas Nr. 40103997615, kuras piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasībām, atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenas piedāvājumu – ­18 760,00 EUR bez PVN un, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem ir ieguvusi visaugstāko punktu skaitu – 97,83 punktus no maksimālā punktu skaita.