SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003215480, informē, ka cenu aptaujā “SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvātie uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas nosacījumi pasūtītājam nav izdevīgi, tāpēc pieņemts lēmums neveikt šīs pozīcijas apdrošināšanu.

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptaujā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, kā pretendentam ar atbilstošu kvalifikācijas apliecinājumu un nosacījumiem dalībai cenu aptaujā, noslēdzot līgumu par ēku un kustamas mantas apdrošināšanu, un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanu. AAS “BALTA” iesniedza saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu 1. un 2. grupas objektu apdrošināšanai, ņemot vērā piedāvātos nosacījumus pašriskiem.