Projekta nosaukums

“Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”

Projekta Nr.

4.3.1.0/22/A/063

Apraksts

  1. gada 1. novembrīSIA “Rēzeknes siltumtīkli” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/22/A/063 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.3.1. specifiskā  atbalsta  mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 3. atlases kārtā.

Vispārīgais mērķis:

Veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Centra rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Projekta ietvaros uzstādot divus ar šķeldu kurināmus katlus ar kopējo jaudu 14 MW, tiks veikta būtiska ražošanas procesa modernizēšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, būtiski samazinot dabasgāzes patēriņa apjomus siltumenerģijas ražošanai, kura tiek izmantota Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāju patēriņa slodzes segšanai.

Specifiskais mērķis:

Aizstāt no fosiliem energoresursiem saražoto siltumenerģiju ar no atjaunojamiem energoresursiem saražotu siltumenerģiju vismaz 51 830 MWh/gadā apmērā, tādējādi panākot oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu vismaz 9017,89 tCO2/ gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Projekta ietvaros uzstādot divus ar šķeldu kurināmus katlus ar kopējo jaudu 14 MW, tiks veikta būtiska ražošanas procesa modernizēšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, būtiski samazinot dabasgāzes patēriņa apjomus siltumenerģijas ražošanai, kura tiek izmantota Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāju patēriņa slodzes segšanai.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek plānotas šādas projekta aktivitātes:

  1. Tehniskās dokumentācijas katlu mājas būvniecībai un iekārtu uzstādīšanai izstrāde;
  2. Katlu mājas ēkas būvniecības darbi, t.sk. nepieciešamie demontāžas darbi;
  3. Jaunas katlu mājas aprīkošana ar šķeldu kurināmiem ūdens sildāmajiem apkures katliem;
  4. Autoruzraudzība un būvuzraudzība;
  5. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.
  1. gada 15. septembrī tika izsludināts iepirkums ar identifikācijas Nr.RS 2022/02/AK “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”.

Projekta īstenošanas ilgums:

līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopējās projekta izmaksas:

Plānotas 9 481 521,20 EUR apmērā (no tām 3 019 584,86 EUR – Kohēzijas fonda līdzfinansējums).