Projekta nosaukums

“Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”

Projekta Nr.

4.3.1.0/22/A/063

Apraksts

  1. gada 1. novembrīSIA “Rēzeknes siltumtīkli” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/22/A/063 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.3.1. specifiskā  atbalsta  mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 3. atlases kārtā.

Vispārīgais mērķis:

Veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Centra rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Projekta ietvaros uzstādot divus ar šķeldu kurināmus katlus ar kopējo jaudu 14 MW, tiks veikta būtiska ražošanas procesa modernizēšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, būtiski samazinot dabasgāzes patēriņa apjomus siltumenerģijas ražošanai, kura tiek izmantota Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāju patēriņa slodzes segšanai.

Veiktie pasākumi:

2022. gada 13. decembrī tika noslēgts līgums starp SIA “Rēzeknes siltumtīkli” un PS “BINDER NORD”, reģ. Nr. 40203217855 par šķeldas katlu mājas projektēšanu un būvniecību Rancāna ielā 5, Rēzeknē.

2023. gada 8. februārī tika izsludināta būvuzraudzības cenu aptauja Nr. RS 2023/01/CA un sekojoši 2023. gada 23. februārī tika noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu starp SIA “Rēzeknes siltumtīkli” un SIA “Būves un būvsistēmas”, reģ. Nr. 40003592660.

2023. gada maijā tika noslēgti līgumi par projektu vadības pakalpojumu nodrošināšanu.

2023. gada 22. jūnijā tika saņemts Būvvaldes lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildes atzīmes izdarīšanu būvatļaujā.

2023. gada 22. jūnijā tika saņemts Būvvaldes lēmums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes atzīmes izdarīšanu būvatļaujā.

Objektā norit katlu mājas būvdarbi.

Projekta īstenošanas ilgums:

līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopējās projekta izmaksas:

Projekta kopējie izdevumi: 7 852 328,15 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi – 7 548 962,15 EUR (no tiem 3 019 584,86 EUR – Kohēzijas fonda līdzfinansējums).