“SIA “Rēzeknes siltumtīkli” precizē cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” nolikuma sekojošus punktus, turpmāk izsakot tos sekojošā redakcijā:

 

[1] Nolikuma 2.5.3. punktā:

“2.5.3. Pretendentam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir 431 kg/MW jeb 1,45  ber.m3/MW;”

 

[2] Nolikuma 7.2. punktā:

“7.2. Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, 10 dienu laikā pēc līgumattiecību nodibināšanas, jāiesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu) 5% apmērā no kopējā noslēgtā Līguma apjoma.”

 

[3] Nolikuma 4.pielikuma 1.sadaļas 1.1. apakšpunktā zem tabulas:

“- Šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai 431 kg/MW jeb 1,45 ber.m3/MW”

 

[4] Nolikuma 5.pielikuma 4.punktā:

“4. Piegādātājam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir 431 kg/MW jeb 1,45 ber.m3/MW.”

 

Informējam, ka precizējumi nolikumā ir iezīmēti ar sarkanu.

 

Precizēts nolikums