SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2021. gada 22.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa  palielinājums(%)
Siltumenerģijas ražošana 35,94 45,03 25,29%
 

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2021.gada 1.decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar šķeldas katlu mājas izbūvi.

 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, fakss: 64625146, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.