Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.pantu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2021.gada 6.maijā plkst. 10.00.

Sapulces veids: kārtējā dalībnieku sapulce.

Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

 1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada pārskata apstiprināšana.
 2. Peļņas sadale.
 3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2020.gadu.
 5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana.
 6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada darbības plāna apstiprināšana.
 7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2021.gadam apstiprināšana.
 8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2020.gadu.
 9. Dažādi.
  • Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Protokola izraksts