Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo un otro daļu, 74.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci.

 

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” administrācijas birojs Rīgas ielā 1, Rēzeknē, 2.stāvā, 2024.gada 26.martā plkst. 09.00.

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

 1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada pārskata apstiprināšana.
 2. Peļņas sadale.
 3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna un darbības plāna par 2023.gadu izvērtējums.
 5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana.
 6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāna apstiprināšana.
 7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2024.gadam apstiprināšana.
 8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2023.gadu.
 9. Valdes locekļu ievēlēšana saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Nominācijas komisijas 08.01.2024 apstiprinātā “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” valdes locekļu amata pretendentu nominācijas nolikuma” 42.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu.
 10. Dažādi.
  • Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes locekļiem.
  • Dažādi.