Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo un otro daļu, 74.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2023.gada 29.martā plkst. 10.00.

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

 1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada pārskata apstiprināšana.
 2. Peļņas sadale.
 3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un rīcības plāna par 2022.gadu izvērtējums.
 5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada darbības plāna apstiprināšana.
 6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2023.gadam apstiprināšana.
 7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2022.gadu.
 8. Dažādi.
  • Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim;
  • Par valdes locekļa atalgojumu;
  • Par siltumapgādes pakalpojuma karstā ūdens veidā tarifa samazināšanu Rēzeknes pilsētas abonentiem vasaras periodā.

Izraksts no kārtējās dalībnieku sapulces protokola