Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.pantu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2022.gada 25.martā plkst. 09.00.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

 1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
 2. Peļņas sadale.
 3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un rīcības plāna par 2021.gadu izvērtējums.
 5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada darbības plāna apstiprināšana.
 6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2022.gadam apstiprināšana.
 7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2021.gadu.
 8. Dažādi.
  • Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim;
  • Par uzņēmuma Centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Rīgas ielā 1, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu;
  • Par uzņēmuma Ziemeļu rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu.

Izraksts no kārtējās dalībnieku sapulces protokola