Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.pantu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 19.maijā pulksten 11.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc kārtējo akcionāru sapulci.

Darba kārtība

 1. AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana.
 2. Peļņas sadale.
 3. AS „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 4. AS “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2019.gadu.
 5. AS “Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada darbības plāna apstiprināšana.
 6. AS “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2020.gadam apstiprināšana.
 7. AS “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2019.gadu.
 8. Dažādi.
  • Par uzņēmuma centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas projekta ieviešanas uzsākšanu.
  • Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Protokola izraksts