Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 10.punktu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 28.septembrī pulksten 13.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci.
Akcionāru sapulces darba kārtība:
1. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu pieņemšana un apstiprināšana.
2. Statūtu apstiprināšana.
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes iecelšana.

Protokola izraksts