Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” akciju turētāja pārstāvis 2020.gada 20.janvārī pulksten 14.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci.

Darba kārtība:

  1. Grozījumi pilnvarojuma līgumā.
  2. Par atļaujas sniegšanu noslēgt aizdevuma līgumu.

Protokola izraksts