Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 17.augustā pulksten 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci.

Darba kārtība:

  1. AS „Rēzeknes siltumtīkli” reorganizācijas uzsākšana.
  2. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu projekta saskaņošana.

Protokola izraksts