Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, 70.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētāja pārstāvis sasauc SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2023.gada 20.decembrī pulksten 09.00.

 

Ārkārtas dalībnieku sasaukšanas iemesls – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punkts, 70.panta pirmā un  piektā daļa.

 

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumi:

  1. Statūtu grozījumi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu.
  2. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
  3. Citi jautājumi.

Izraksts no dalībnieku sapulces protokola