Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētāja pārstāvis sasauc SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2023.gada 12.jūnijā pulksten 10.00.

Ārkārtas dalībnieku sasaukšanas iemesls – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 11.maija domes lēmums Nr.  843 “Par “Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir dalībnieks  nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu” apstiprināšanu”.

 

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumi:

  1. Dividenžu noteikšana no 2022.gada nesadalītās peļņas.
  2. Vidēja termiņa stratēģijā iekļautā darba plāna 2023.gadam grozījumi, ņemot vērā ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu par dividenžu par 2022.gadu noteikšanu.