A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē un koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē noteiktos (piedāvātos) ražotās siltumenerģijas tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa  samazinājums(%)
Koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 37,07 33,07 10,79%
Koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 39,67 35,47 10,59%

Noteikto (piedāvāto) tarifu spēkā stāšanās datums:  2020.gada 1.maijs. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijās izmantotā kurināmā –  dabasgāzes cenas izmaiņām.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) koģenerācijas stacijās ražotās siltumenerģijas tarifu projektiem lietotājs var A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu  rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv      7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.