AS “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003215480, paziņo, ka cenu aptaujā būvuzraudzības pakalpojumiem būvobjektam „Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, ar iepirkuma komisijas 2019.gada 28.augusta lēmumu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Būves un Būvsistēmas”, reģ.Nr.40003592660, kā pretendentam, kurš piedāvāja zemāku pakalpojuma cenu EUR 37 800,00 bez PVN.

Projekts tiek realizēts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (projekta Nr.4.3.1.0/18/A/028 “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”).