AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, paziņo, ka iepirkumā „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā N.Rancāna ielā”, Id. Nr. RS 2017/02, ar Iepirkuma komisijas 30.06.2017. lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (pēc aritmētisko kļūdu labojuma piedāvājuma cena 293 927,21 EUR bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).