AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā „Siltumenerģiju un elektroenerģiju ģenerējošo iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 2019/03, ar iepirkuma komisijas 2019.gada 26.augusta lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “DEK Systems”, reģistrācijas Nr. 4010349366.

Piedāvājuma cena:

apkopes darbu izmaksas iekārtai MWM TCG2016 – 8,97 EUR/st. par iekārtas darba stundu bez PVN;

apkopes darbu izmaksas iekārtai MWM TCG2020 – 11,99 EUR/st. par iekārtas darba stundu bez PVN.