AS “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003215480, paziņo, ka iepirkumā “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, ID Nr. RS 2019/02, ar iepirkuma komisijas 2019.gada 31.maija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Personu apvienībai “Binder Nord”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena EUR 3 822 017,00 bez PVN).

Projekts tiek realizēts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (projekta Nr.4.3.1.0/18/A/028 “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”).