AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji pabeiguši siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbus Lubānas ielas posmā. Noslēgto līgumu ietvaros Lubānas ielas posmā no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25 veikta nolietoto cauruļvadu 388 metrus gara posma nomaiņa. Siltumtrašu kanālos esošie cauruļvadi nomainīti uz rūpnieciski ražotiem, izolētiem tērauda cauruļvadiem, pielietojot bezkanālu tehnoloģiju, kā arī veikta to aprīkošana ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietu.

Būvdarbi veikti projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posma Lubānas ielā” Nr. 4.3.1.0/17/A/013 ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Centrālā rajonā.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 331 376,35 euro apmērā, veikto ieguldījumu rezultātā tiks paaugstināta siltumapgādes drošība un rekonstruētajos siltumtīklos par 677 MWh/gadā tiks samazināti siltuma zudumi.