SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.LV4000321548, izsolē pārdod tai piederošu nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža iela 3-15, Rēzekne, ar kadastra numuru 2100 900 4961,  kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 59,90 kv.m platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļas no daudzdzīvokļu mājas 599/47683.

Nekustamais īpašums ierakstīts Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.21009004961.

Izsolāmais objekts tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles veids – elektroniskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles sākums – 02.11.2023. pulksten 13.00, izsoles noslēgums – 04.12.2023. pulksten 13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 02.11.2023. pulksten 13.00 līdz 22.11.2023. (ieskaitot) pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma cena – 27 800.00 euro. Izsoles solis 278.00 euro.

Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 22.11.2023. (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājums SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kontā Nr.LV60HABA0551003224963, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 27800,00 euro un dalības maksa 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei. Maksājuma paziņojuma saturā iekļaut norādi: “Nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 3-15, Rēzekne izsoles nodrošinājums/dalības maksa”.

Ar izsoles noteikumiem un īpašuma vērtējumu var iepazīties elektroniski pielikumā un https://izsoles.ta.gov.lv

Pielikumā:

Izsoles noteikumi

Īpašuma vērtējums

 

Informācija pa tālr. 64628025