!!!UZMANĪBU!!!

Paziņojums par grozījumiem iepirkumā.

AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkumu  Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, Identifikācijas Nr. RS 2019/02.

Iepirkuma procedūras priekšmets ir ar būvniecības ieceres “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” realizāciju saistīto pasākumu (darbu, procedūru, piegāžu, u.t.t.) kopums, kurus noslēgtā līguma ietvaros veiks Pretendents, t.sk., bet neaprobežojoties: projektēšana (būvprojekta izstrāde, būvprojekta autoruzraudzība), būvdarbi (celtniecības darbi), tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un saistīto sistēmu piegāde, montāža un izveide, ar tam sekojošu Būvniecības ietvaros izbūvēto ēku un uzstādīto siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nodošanu ekspluatācijā un garantijas saistību izpildes nodrošināšanu.

Projekts tiek realizēts Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.  Projektam piešķirts identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/028.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas AS “Rēzeknes siltumtīkli” Rīgas ielā 1, Rēzeknē, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 13.00 līdz plkst. 16.30 (iepriekš saskaņojot laiku pa telefonu 28398824).

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019.gada 7.maijam plkst.15.00.

Tālrunis informācijai: 28398824 – ražošanas iecirkņa vadītājs Ģirts Bodžs.

 

Pielikumi:

Iepirkuma nolikums

Tīklu temperatūras grafiks

Būvprojekts minimālā sastāvā

Topogrāfija – 2018.01.16

Ģeotehniskās izpētes ziņojums

Rezekne SM 16.08.2018

Robežu plāns 1

Robežu plāns 2

Būvatļauja