AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/014 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā”

1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Pasūtītāja kontaktpersona – Marta Rambadagalla, tālr.: 64628028, e-pasts: projekti@rezeknessiltumtikli.lv

Pasūtītājs apmaksu veiks no projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/014 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” budžeta. Projektam ir piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2.Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: projekta vadības pakalpojumi projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/014 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā”. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pieejama elektroniski pasūtītāja mājas lapā http://www.rezeknessiltumtikli.lv/index.php/iepirkumi/39-sludin-jums-par-iepirkumu-atbr-vo-anas-alej ).

2.2.   Līguma saistību izpildes termiņš: projekta Nr.4.3.1.0/17/A/014 īstenošanas periodā (plānotais īstenošanas periods 12 mēneši, līdz 2019. gada 5.martam), kā arī projekta pēcuzraudzības periods (5 pieci gadi, kas sākas pēc noslēguma maksājuma veikšanas).

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 3.maijam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzekne. 

            4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

Pretendenta rīcībā ir viens vai vairāki speciālisti ar pieredzi Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda līdzfinansētu infrastruktūras projektu īstenošanā, līgumu sagatavošanā un izpildes kontroles veikšanā, pārskatu un maksājuma pieprasījumu sagatavošanā projektos. Piesaistītajam projektu vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai/un finansēs, un/vai jomā, kura saistīta ar konkrētā projekta specifiku.

5. Projekta vadītāja pienākumi

Organizēt, vadīt un veikt ar projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/014 īstenošanu saistītās darbības. Koordinēt un konsultēt projekta ieviešanas komandas darbu, sagatavot projekta maksājuma pieprasījumus, projekta pēcuzraudzības pārskatus, kā arī citus dokumentus, kas paredzēti iesniegšanai Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā projekta īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā. Koordinēt un sagatavot projekta informatīvos un publicitātes pasākumus saskaņā ar projektā ieplānotajām aktivitātēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Veikt citas projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/014 līgumā plānotās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu un pēcuzraudzības nodrošināšanu. Veikt projekta vadību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz konkrēto projektu.

6. Iesniedzamie dokumenti

6.1.Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums.

6.2.Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

      7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem.   

9. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.