AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumiem būvprojektam “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1” (Atbrīvošanas aleja, Rēzekne)

1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Pasūtītāja kontaktpersona – Tatjana Seņko, mob. tālr.:26563956, e-pasts:info@rezeknessiltumtikli.lv

Pasūtītājs apmaksu veiks no projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/014 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” budžeta. Projektam ir piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2.Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā   “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1” (Atbrīvošanas aleja, Rēzekne)”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pieejama elektroniski pasūtītāja mājas lapā http://www.rezeknessiltumtikli.lv/index.php/iepirkumi/39-sludin-jums-par-iepirkumu-atbr-vo-anas-alej ).

2.2.   Līguma izpildes termiņš: objekta būvniecības laiks (aptuveni 18 kalendārās nedēļas), plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2018.gada 14.maijs, objekta nodošana ekspluatācijā – 2018.gada 30.septembris. 

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 3.maijam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzekne. 

            4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā.

5. Iesniedzamie dokumenti

5.1.Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums.

5.2.Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

      6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem.   

8. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.