SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2021.-31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 6 (seši) pretendenti.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi koksnes šķeldas piegādes līgumu laika periodam no 01.06.2021. – 31.05.2022. ar pretendentu SIA “ERA_M”, reģistrācijas Nr. 42403021436, kurš atbilst visām kvalifikācijas prasībām, ar zemāko finanšu piedāvājumu 14,40 EUR par 1 saražoto MWh (bez PVN).