1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Pasūtītāja kontaktpersona – Marta Rambadagalla, tālr.: 64628028, e-pasts: projekti@rezeknessiltumtikli.lv

Pasūtītājs apmaksu veiks no projekta 4.3.1.0/18/A/028 “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” budžeta. Projektam ir piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2.Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: projekta vadības pakalpojumi projektam Nr. 4.3.1.0/18/A/028 “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: iepirkuma organizēšana, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

Projekta ietvaros Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, plānots izbūvēt atsevišķu blakus stāvošu šķeldas katlu māju (2x3MW) ar diviem jauniem šķeldas katliem ar apsaisti līdz esošajai kalu mājai līdzšinējā gāzes katla Vitomax 100 ar jaudu 2,9MW aizvietošanai. Šķeldas katlu māja pēc izbūves nodrošinās siltuma slodzi bāzes režīmā. Esošā kaltu māja, kur uzstādīti divi BUDERUS ūdens sildīšanas katli, kas darbojas ar dabas gāzi, nodrošinās siltuma pīķa slodžu nosegšanu. Projekta ietvaros plānot izveidot zaļās darba vietas.

2.2.   Līguma saistību izpildes termiņš: projekta Nr.4.3.1.0/18/A/028 īstenošanas periodā (plānotais īstenošanas periods 24 mēneši, aptuveni no 2018.gada novembra līdz 2020.gada novembrim), kā arī projekta pēcuzraudzības periodā (5 pieci gadi, kas sākas pēc noslēguma maksājuma veikšanas).

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 25.oktobrim plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzeknē.

            4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

4.1. Piesaistītajam projektu vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai/un finansēs, un/vai jomā, kura saistīta ar konkrētā projekta specifiku.

4.2.Projekta vadītājam ir pieredze ne mazāk kā divu Eiropas Savienības fondu (ERAF; KF; KPFI; ELFLA u.c.) finansētoinvestīciju (projekts saistīts ar infrastruktūras objektu atjaunošanu vai būvniecību) projektu vadīšanā.

4.3. Pretendenta rīcībā ir ne mazāk par vienu speciālistu ar pieredzi ne mazāk kā divu iepirkumu procedūru veikšanā, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

5. Projekta vadītāja pienākumi

5.1. Organizēt, vadīt un veikt ar projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/028 īstenošanu saistītās darbības, tai skaitā, bet ne tikai:

5.1.1. Koordinēt un konsultēt projekta ieviešanas komandas darbu. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt nepieciešamo informāciju no projekta būvuzņēmēja, būvuzrauga un autoruzrauga. Sagatavot projekta maksājuma pieprasījumus, projekta pēcuzraudzības pārskatus, kā arī citus dokumentus, kas paredzēti iesniegšanai Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā projekta īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt labojumus un papildinājumus.

5.1.2. Nodrošināt savu klātbūtni Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārbaužu laikā.

5.1.3. Koordinēt un sagatavot projekta informatīvos un publicitātes pasākumus, izgatavot un uzstādīt publicitātes stendu un plāksni, saskaņā ar projektā ieplānotajām aktivitātēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Nodrošināt projekta atbilstību vizuālās identitātes prasībām.

5.1.4. Nodrošināt efektīvu projekta vadīšanu ar mērķi sasniegt projekta plānoto mērķi, nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu visu projekta aktivitāšu īstenošanu, kā arī nodrošināt projekta budžeta izpildi un visu attiecīgo atskaišu iesniegšanu Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā.

5.1.5. Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam un projekta budžetam, kā arī atbilstoši projekta ietvaros noslēgtajiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem.

5.1.6. Nodrošināt projekta dokumentācijas kārtošanu atbilstoši izsniegtajai lietu nomenklatūrai un savlaicīgu projekta atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā.

5.1.7. Regulāri komunicēt un atskaitīties par projekta progresu, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām izmaiņām, precizējumiem un par projekta kādas no sadaļām nesavlaicīgas izpildes (vai neizpildes) draudiem, kā arī iesniegt pamatotus priekšlikumus situācijas uzlabošanai un jautājumu risināšanai.

5.1.8. Veikt projekta aktivitāšu plānošanu un sekot līdzi to izpildei.

5.1.9. Nodrošināt projekta ieviešanas progresu atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam.

5.1.10. Nodrošināt projekta lietvedību un uzskaiti (piemēram, projekta dokumentācijas uzglabāšanu atsevišķos failos papīra un elektroniskā formātā, dokumentu uzskaiti un reģistrāciju u.c.).

5.3. Nodrošināt iepirkuma procedūru organizēšanu un veikt iepirkuma procedūru AS ”Rēzeknes siltumtīkli” pilnvarojumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.4. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt attiecīgo jomu neatkarīgu ekspertu bez balsstiesībām piesaisti iepirkuma komisijas darbā un nodrošināt ekspertu viedokļu vai atzinumu saņemšanu.

5.5.Veikt projekta vadību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz konkrēto projektu.

5.6. Veikt citas projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/028 līgumā plānotās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu un pēcuzraudzības nodrošināšanu.

6. Iesniedzamie dokumenti

6.1. Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums.

6.2. Pretendenta šajā uzaicinājumā 4.1., 4.2. un 4.3.punktos norādītās kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums, kvalifikāciju un pieredzi apliecinoši dokumenti.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

9. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.

Pasūtītājs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām patur sev tiesības jebkurā brīdī izbeigt šo cenu aptaujas procedūru.