1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Pasūtītāja kontaktpersona – Marta Rambadagalla, tālr.: 64628028, e-pasts: projekti@rezeknessiltumtikli.lv

Pasūtītājs apmaksu veiks no projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/022 “SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RĒZEKNĒ, MEŽA IELĀ 1 B” budžeta. Projektam ir piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2.Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: projekta vadības pakalpojumi projektam Nr. 4.3.1.0/18/A/022 “SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RĒZEKNĒ, MEŽA IELĀ 1 B”. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

2.2.   Līguma saistību izpildes termiņš: projekta Nr.4.3.1.0/18/A/022 īstenošanas periodā (plānotais īstenošanas periods 24 mēneši, līdz 2020. gada 9.augustam), kā arī projekta pēcuzraudzības periodā (5 pieci gadi, kas sākas pēc noslēguma maksājuma veikšanas).

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 22.augustam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzekne.

4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

4.1.Piesaistītajam projektu vadītājam ir augstākā izglītība;

4.2.Projekta vadītājam ir pieredze ne mazāk kā divu Eiropas Savienības fondu (ERAF; KF; KPFI; ELFLA u.c.) finansētoinvestīciju (projekts saistīts ar infrastruktūras objektu atjaunošanu vai būvniecību) projektu vadīšanā.

5. Projekta vadītāja pienākumi

5.1. Organizēt, vadīt un veikt ar projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/022 īstenošanu saistītās darbības, tai skaitā, bet ne tikai:

5.1.1. Koordinēt un konsultēt projekta ieviešanas komandas darbu. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt nepieciešamo informāciju no projekta būvuzņēmēja, būvuzrauga un autoruzrauga. Sagatavot projekta maksājuma pieprasījumus, projekta pēcuzraudzības pārskatus, kā arī citus dokumentus, kas paredzēti iesniegšanai Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā projekta īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt labojumus un papildinājumus.

5.1.2. Nodrošināt savu klātbūtni Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārbaužu laikā.

5.1.3. Koordinēt un sagatavot projekta informatīvos un publicitātes pasākumus saskaņā ar projektā ieplānotajām aktivitātēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Nodrošināt projekta atbilstību vizuālās identitātes prasībām.

5.1.4. Nodrošināt efektīvu projekta vadīšanu ar mērķi sasniegt projekta plānoto mērķi, nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu visu projekta aktivitāšu īstenošanu, kā arī nodrošināt projekta budžeta izpildi un visu attiecīgo atskaišu iesniegšanuCentrālajā finanšu un līguma aģentūrā.

5.1.5. Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam un projekta budžetam, kā arī atbilstoši projekta ietvaros noslēgtajiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem.

5.1.6. Nodrošināt projekta dokumentācijas kārtošanu atbilstoši izsniegtajai lietu nomenklatūrai un savlaicīgu projekta atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā.

5.1.7. Regulāri komunicēt un atskaitīties par projekta progresu, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām izmaiņām, precizējumiem un par projekta kādas no sadaļām nesavlaicīgas izpildes (vai neizpildes) draudiem, kā arī iesniegt pamatotus priekšlikumus situācijas uzlabošanai un jautājumu risināšanai.

5.1.8. Veikt projekta aktivitāšu plānošanu un sekot līdzi to izpildei.

5.1.9. Nodrošināt projekta ieviešanas progresu atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam.

5.1.10. Nodrošināt projekta lietvedību un uzskaiti (piemēram, projekta dokumentācijas uzglabāšanu atsevišķos failos papīra un elektroniskā formātā, dokumentu uzskaiti un reģistrāciju u.c.).

5.2.Veikt projekta vadību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz konkrēto projektu.

5.3. Veikt citas projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/022 līgumā plānotās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu un pēcuzraudzības nodrošināšanu.

6. Iesniedzamie dokumenti

6.1. Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums.

6.2. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

9. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.