1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Pasūtītāja kontaktpersona – Tatjana Seņko, mob. tālr.:26563956, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Pasūtītājs apmaksu veiks no projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/022 “SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RĒZEKNĒ, MEŽA IELĀ 1 B” budžeta. Projektam ir piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2.Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā   “Divu silosa EXP tvertņu ierīkošana, divu granulu katlu uzstādīšana, dūmvadu skursteņa nojaukšana Meža ielā 1B, Rēzeknē”, saskaņā ar būvdarbu apjomiem, būvprojektu minimālā sastāvā (pieejami elektroniski pasūtītāja mājas lapā), kā arī saskaņā ar būvprojektu, kas tiek izstrādāts.

2.2.   Līguma izpildes termiņš: objekta būvniecības laiks (aptuveni 8 kalendārie mēneši), plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2018.gada 19.oktobris, objekta nodošana ekspluatācijā – 2019.gada 10.jūnijs. 

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 4.oktobrim plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzekne. 

            4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā.

5. Iesniedzamie dokumenti

5.1.Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums.

5.2.Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

      6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem.   

8. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.