1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Pasūtītāja kontaktpersona – Tatjana Seņko, mob. tālr.:26563956, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

2.Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā” (identifikācijas Nr. RS 2017/04) ietvaros būvobjektā   “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25” (Lubānas iela, Rēzekne) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pieejama elektroniski pasūtītāja mājas lapā http://www.rezeknessiltumtikli.lv/index.php/iepirkumi/38-sludin-jums-par-iepirkumu-lub-nas-iel-2 ).

2.2.   Līguma izpildes termiņš: objekta būvniecības laiks (aptuveni 20 kalendārās nedēļas), plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2018.gada 16.aprīlis, objekta nodošana ekspluatācijā – 2018.gada 2.septembris.

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 29.martam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzekne.

            4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;

4.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;

4.3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā.

5. Iesniedzamie dokumenti

5.1.Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums.

5.2.Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

      6. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst tehniskajai specifikācijai.  

8. Pakalpojuma līguma noslēgšana

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.