AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju būvdarbiem – asfalta seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā saskaņā ar būvprojektu “Seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā no Dzelzceļnieku ielas līdz GĪKS “Auto Ausma” garāžām, Rēzeknē”.

 

1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601.

Pasūtītāja kontaktpersona – Sandra Rode, tālr.: 64628024, mob. tālrunis: 26464511, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv .

Pasūtītājs apmaksu veiks no sava budžeta.

 

2. Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1.   Cenu aptaujas priekšmets: būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā no Dzelzceļnieku ielas līdz GĪKS “Auto Ausma” garāžām, Rēzeknē”. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar izstrādāto būvprojektu “Seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā no Dzelzceļnieku ielas līdz GĪKS “Auto Ausma” garāžām, Rēzeknē”, ierodoties AS “Rēzeknes siltumtīkli” biroja telpās Rīgas ielā 1, Rēzeknē.

Projekta ietvaros, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un B.SADAĻU, tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Lubānas ielas ceļa segas pārbūve 128 metru garumā;
  • gājēju ietvju pārbūve Lubānas ielas labajā un kreisajā pusē;
  • ielas sarkano līniju robežās un līdz Lubānas ielai blakus esošo privātīpašumu robežām esošo teritoriju apzaļumošana;
  • jaunu gūliju pieslēgšana pie esošās LKT.

2.2.   Līguma saistību izpildes termiņš: plānotais būvdarbu īstenošanas laiks no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 1.augustam.

 

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 17.maijam plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzekne.

 

4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

 

5. Iesniedzamie dokumenti

5.1. Pretendenta Pieteikums (skat. C.SADAĻU) dalībai cenu aptaujā un finanšu piedāvājums EUR bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

5.2. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs– piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

 

8. Pakalpojuma līguma noslēgšana 

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.

 

Pielikumi:

Nolikums

Darbu daudzumu saraksts

 

Cenu aptaujas rezultāts