Saskaņā ar grāmatvedības datiem Sabiedrības pamatlīdzekļu kopējā bilances vērtība uz 2017.gada 31.decembri sastādīja EUR 11 350 367. Sabiedrības pamatlīdzekļus galvenokārt veido:

  • Katlu mājas un koģenerācijas stacijas

Rēzeknē darbojas centralizēta siltumapgādes sistēma (turpmāk – CSS) no jaudīgiem siltuma avotiem. Kā pamatkurināmo visos siltuma avotos izmanto dabasgāzi, kā rezerves kurināmo izmanto dīzeļdegvielu.

Rēzeknes siltumenerģijas ražošanas sistēmas siltuma avotu raksturojums (2017. gada dati)

Nosaukums Katlu mājas atrašanās vieta Kopējā uzstādītā siltuma jauda MW Elektriskā jauda MW
Centrālā rajona CSS
Koģenerācijas stacija
Rīgas ielā 1, Rēzeknē
N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē
53,1 3,9
Ziemeļu rajona CSS
Koģenerācijas stacija
Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē 29,834 1,672
Vipingas rajona CSS
Katlu māja
Meža ielā 1B, Rēzeknē 3,9
KOPĀ 86,834 5,572
  • Siltumtrases

Kopējais maģistrālo un sadales siltumtīklu garums ir 42,273 km, tajā skaitā 11 km siltumtīklu, kas izbūvēti no rūpnieciski izolētām caurulēm pēc bezkanāla tehnoloģijas. Siltumtīklu izveidē ir izmantota divcauruļu shēma un tie ir izbūvēti:

  • pazemes kanālos ar pazemes siltumkamerām, kurās izvietota sadalošā armatūra;
  • bezkanāla siltumtīkli no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem;
  • izolēti virszemes cauruļvadi.

Rēzeknes siltumtīklu veidu % dalījums (dati uz 2017.gada decembri)

  • Virszemes
  • Pazemes kanāla
  • Bezkanāla
  • Nekustamie īpašumi

Sabiedrības īpašumā ir ēkas un zemes vienības, kas funkcionāli nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai.

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā īpašuma sastāva raksturojums

Nosaukums Skaits Kopējā platība

Centrālā rajona CSS
Koģenerācijas stacija Rīgas ielā 1 un katlu māja N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē

Zeme 4 zemes vienības 14636 m2
Ēkas un būves 14 ēkas 5558,9 m2

Ziemeļu rajona CSS
Koģenerācijas stacija un katlu māja – Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē

Zeme 2 zemes vienības 23545 m2
Ēkas un būves 5 ēkas 3816,8 m2

Vipingas rajona CSS
Katlu māja – Meža ielā 1B, Rēzeknē

Zeme 1 zemes vienības 4362 m2
Ēkas un būves 1 ēka 378,50 m2
  • Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Sabiedrības pārējie pamatlīdzekļi un inventārs galvenokārt sastāv no transportlīdzekļiem, kā arī biroja tehnikas un aprīkojuma.

 

 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nav līdzdalības citās sabiedrībās.