I. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – sabiedrība).

 

 1. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  • Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
  • Elektroenerģijas ražošana (35.11);
  • Elektroenerģijas apgāde (35.12);
  • Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14);
  • Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);
  • Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22);
  • Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10).

 

 1. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

 

 1. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu, siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju, veicināt uzņēmuma un patērētāju efektīvu resursu izmantošanu, atbalstīt centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā, nodrošināt videi draudzīgu tehnoloģiju darbību uzņēmumā.

 

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

 

 1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5 450 548 euro, ko veido 5 450 548
 2. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
 3. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
 4. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
 5. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
 6. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens euro.

 

III. Valde

 

 1. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
 2. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

Log in with your credentials

Forgot your details?